Buscador Concello de Tui Usuario: Contrasinal: Rexistrarme
   

Concello de Tui
Departamentos
Outros

CONTRATACIÓN DO SERVIZO DE CAMPAMENTOS DE VERÁN 2017
Data de fin de prazo: 29-05-2017 convocatoria Mesa de Contratacion
SERVIZOS
Detalle licitación

ANUNCIO


Con data 25 de maio 2017 o Sr. Alcalde-Presidente ditou resolución que, se transcribe literalmente:

"RESOLUCIÓN DE ALCALDIA

De conformidade coas facultades que me confire a lexislación vixente e ó abeiro do prego de cláusulas administrativas aprobado en data 11/04/2017, para a contratación, por procedemento aberto con multiplicidade de criterios de valoración e tramitación ordinaria, o servizo de "Campamento de Verán 2017" RESOLVO:

1º.-Procedida á convocatoria de licitación do servizo "Campamento de Verán 2017", preséntanse as seguintes empresas:

LICITADOR LOCALIDADE Nº R.E. Dirección correo electrónico
Servicios Integrais de Formación, S.C. Ames-A Coruña 2017-E-RC-4262 begoalonso@mundo-r.com
Axouxere Deporte e Animación S.L. Noia-A Coruña 2017-E-RC-4410 Axouxeresl@gmail.com
Koremi Xestión Deportiva, S.L. Vigo 2017-E-RC-4420 ---
Formagal Formación y Servicios, S.L. Monteporreiro- Pontevedra 2017-E-RC-4426 info@formagal.com
Acuaticas Minho, S.L. Tui 2017-E-RC-4510 info@acuaticasminho.com
Entidade Ludus Tempori S.Coop. Galega Lugo 2017-E-RC-4509 info@gawy.com

2º.-Nomear ós seguintes técnicos e funcionarios que formarán parte da Mesa de Contratación:

PRESIDENTE: D. Enrique Cabaleiro González, alcalde-presidente, ou concelleiro en quen delegue.

VOGAIS:
*-D. Aitor Iglesias Monzón, interventor do Concello, ou funcionario en quen delegue.
*-Dª. Pilar Fernández Alonso, secretaria do Concello, ou funcionario en quen delegue.
*-D. Diego Fernández López, animador deportivo municipal.
*-D. Laureano Alonso Alvarez, concelleiro delegado de Deportes.

SECRETARIO DA MESA: José Ángel Fernández Rodríguez, funcionario do concello.

3º.-Convocar á Mesa de Contratación para a apertura do sobre nº 1, documentación administrativa, o luns, día 29 de maio de 2017, ás 9,00 horas , en sesión non pública.

4º.- De estar conforme á documentación presentada para o sobre nº 1 e rematado o acto anterior, o mesmo luns, día 29 de maio de 2017, procederase, en sesión pública, ás 9,30 horas , á apertura do sobre nº 3 de criterios que dependen dun xuízo de valor, no salón de sesións do Concello.

5º.- Dar traslado da presente resolución ós membros designados na Mesa de Contratación, aos departamentos de Secretaría e Intervención, publicándose no Perfil do Contratante e Taboleiro de Edictos, así como ao Pleno da Corporación municipal na vindeira sesión que éste celebre.

E para que así conste, se emite o presente anuncio aos efectos de inserción no Perfil de Contratante e Taboleiro de Edictos.

Tui, O Alcalde, Enrique Cabaleiro González.
Documento asinado dixitalmente.

Documentación:
  Concello de Tui (Praza do Concello, 1) 36700 TUI - Tfno.: 986.603625