Notice: Undefined index: se_2 in /var/www/vhost/concellotui.org/home/html/php/inmigracion_emigracion.php on line 7

Notice: Undefined index: se_3 in /var/www/vhost/concellotui.org/home/html/php/inmigracion_emigracion.php on line 8

Notice: Undefined variable: contenido in /var/www/vhost/concellotui.org/home/html/php/inmigracion_emigracion.php on line 846
Concello de Tui
Buscador Concello de Tui Usuario: Contrasinal: Rexistrarme
   

Concello de Tui
Departamentos
Outros

DEFINICIÓN DE ESTRANXEIRO

Considéranse estranxeiros ós efectos de aplicación da Lei Orgánica 4/2000, de 11 de xaneiro, sobre dereitos e liberdades dos estranxeiros en España e a súa integración social, ós que carezan de nacionalidade española, sen prexuízo do establecido nas leis especiais e nos Tratados internacionais nos que España sexa parte.

Os nacionais dos Estados membros da Unión Europea e aqueles os que sexa de aplicación o réxime comunitario rexeranse polas normas que o regulan, séndolles de aplicación dita lei naqueles aspectos que puideran ser máis favorables.

Polo tanto, as persoas estranxeiras que residan en España acóllense a dous réximes distintos: o réxime xeral e o réxime comunitario.

 • RÉXIME XERAL

Aplícase ás persoas que carezan de nacionalidade española, excluíndo os nacionais dos Estados membros da Unión Europea e aqueles os que sexa de aplicación o réxime comunitario, así como ó persoal diplomático, representantes de organismos internacionais con sede en España e os seus familiares.

Normativa:

 • Lei Orgánica 4/2000, de 11 de xaneiro, sobre dereitos e liberdades dos estranxeiros en España e a súa integración social
 • RD 557/2011, de 20 de Abril, polo que se aproba o Regulamento da Lei Orgánica 4/2000, sobre dereitos e liberdades dos estranxeiros en España e a súa integración social, trala súa reforma pola Lei Orgánica 2/2009
 • RÉXIME COMUNITARIO

Aplícase ós nacionais dos Estados membros da Unión Europea ou doutros Estados parte do Acordo sobre o Espazo Económico Europeo, así como ós familiares que a continuación se relacionan cando o acompañen ou se reúnan con el:

 • Ó seu cónxuxe
 • Á parella coa que manteña unha unión análoga á conxugal inscrita nun rexistro público.
 •  Ós seus descendentes directos, e ós do seu cónxuxe ou parella rexistrada, menores de 21 anos, maiores de dita idade que vivan ó seu cargo, ou incapaces.
 • Ós seus ascendentes directos, e ós do seu cónxuxe ou parella rexistrada que vivan ó seu cargo.

Normativa:

  • RD 240/2007, de 16 de febreiro, sobre entrada, libre circulación e residencia en España de cidadáns dos Estados membros da Unión Europea e dos outros Estados parte do Acordo sobre o Espazo Económico Europeo

   

  Concello de Tui (Praza do Concello, 1) 36700 TUI - Tfno.: 986.603625