Notice: Undefined index: se_2 in /var/www/vhost/concellotui.org/home/html/php/inmigracion_emigracion.php on line 7

Notice: Undefined index: se_3 in /var/www/vhost/concellotui.org/home/html/php/inmigracion_emigracion.php on line 8

Notice: Undefined variable: contenido in /var/www/vhost/concellotui.org/home/html/php/inmigracion_emigracion.php on line 3577
Concello de Tui
Buscador Concello de Tui Usuario: Contrasinal: Rexistrarme
   

Concello de Tui
Departamentos
Outros

SUBSIDIO POR DESEMPREGO POR TER TRABALLADO MENOS DUN ANO

 • REQUISITOS
 • Estar desempregado e en situación legal de desemprego
 • Inscribirse como demandante de emprego no prazo de 15 días dende a situación legal de desemprego e subscribir o Compromiso de Actividade.
 • Ter cotizado, nun réxime da Seguridade Social que contemple a continxencia de desemprego, a lo menos 3 meses se ten responsabilidades familiares, ou 6 meses se non as ten, e non ter cuberto o período mínimo de cotización de 360 días para ter dereito a unha prestación contributiva.
 • Carecer de rendas, de calquera natureza, superiores ó 75% do salario mínimo interprofesional, excluídas as pagas extraordinarias.

Si o traballador tivera dereito ó “Subsidio por desemprego para traballadores maiores de 52 anos” percibiría este.

No caso de que realizara traballos a tempo parcial, deberá aportar os contratos nos que se reflicte o número de días de traballo á semana.

 • DOCUMENTACIÓN A PRESENTAR

Para poder acceder a un subsidio por desemprego por ter traballado menos  dun ano deberá presentar a seguinte documentación:

 • Modelo de solicitude

O impreso incorpora a declaración de rendas do solicitante e dos familiares que convivan con el ou estean o seu cargo, os datos de domiciliación bancaria, o compromiso de actividade e a autorización de petición de información á AEAT (Axencia Tributaria)

 • Documentos de identificación do solicitante e dos fillos que conviven ou están ó seu cargo e que figuren na solicitude. (Bastará coa exhibición dos documentos):
  • Documento Nacional de Identidade (DNI)/Tarxeta de identidade de estranxeiro
  • Libro de Familia, ou documento equivalente no caso de estranxeiros
 • Certificado de empresa no que se acredite a situación legal de desemprego
 • Só naquelas situacións en que o certificado de empresa non fora suficiente para acreditar a situación legal de desemprego, documento acreditativo que corresponda.
 • Soamente si a entidade xestora o solicita, un xustificante das rendas.
 • LUGAR E PRAZO DE SOLICITUDE

A solicitude poderá presentarse na oficina de emprego ou nunha oficina de correos no prazo de 15 días hábiles seguintes á situación legal de desemprego.

 

  Concello de Tui (Praza do Concello, 1) 36700 TUI - Tfno.: 986.603625