Notice: Undefined index: se_2 in /var/www/vhost/concellotui.org/home/html/php/inmigracion_emigracion.php on line 7

Notice: Undefined index: se_3 in /var/www/vhost/concellotui.org/home/html/php/inmigracion_emigracion.php on line 8

Notice: Undefined variable: contenido in /var/www/vhost/concellotui.org/home/html/php/inmigracion_emigracion.php on line 3617
Concello de Tui
Buscador Concello de Tui Usuario: Contrasinal: Rexistrarme
   

Concello de Tui
Departamentos
Outros

SUBSIDIO DE DESEMPREGO PARA EMIGRANTES RETORNADOS

 • REQUISITOS
 • Inscribirse como demandante de emprego
 • Subscribir o Compromiso de Actividade
 • Carecer de rendas, de calquera natureza, superiores ó 75% do salario mínimo interprofesional, excluída a parte proporcional das pagas extraordinarias (para o ano 2010, 474,98€/mes)
 • Ter traballado como mínimo 12 meses nos últimos seis anos dende a súa última saída de España, en países non pertencentes ó Espazo Económico Europeo, ou cos que non exista convenio sobre protección por desemprego.
 • Non ter dereito á prestación contributiva por desemprego.
 • DURACIÓN, CONTIDO E CONTÍA
  • Duración

Seis meses, prorrogables por outros dous períodos de igual duración, ata un máximo de 18 meses.

  • Contía

A contía mensual do subsidio por desemprego é igual ó 80% do Indicador de Renda de Efectos Múltiples: 426 euros/mes en 2010.
A Entidade Xestora (Servizo Público de Emprego Estatal ou Instituto Social da Marina) ingresará as cotizacións á Seguridade Social correspondentes ás prestacións de asistencia sanitaria e protección á familia

  • Contido

O beneficiario do subsidio por desemprego ten dereito a accións específicas  de formación, perfeccionamento, orientación, reconversión e inserción profesional a favor dos traballadores desempregados, e aquelas outras que teñan por obxecto o fomento do emprego estable.

  • DOCUMENTACIÓN A PRESENTAR

A documentación que se deberá aportar é a seguinte:

 • Modelo oficial de solicitude.

O impreso de solicitude incorpora: a declaración de rendas do solicitante, os datos de domiciliación bancaria, o compromiso de actividade e a autorización de petición de información á AEAT (Axencia Tributaria)

 • Documento de identificación do solicitante (soamente será necesaria a súa exhibición para verificar ditos datos:

Documento Nacional de Identidade ou tarxeta de identidade de estranxeiro

 • Certificado de emigrante retornado expedido pola Áreas ou Dependencias de Traballo e Asuntos Sociais das Delegacións ou Subdelegacións do Goberno.
 • Soamente si a entidade xestora o solicita, un xustificante de rendas.
 • LUGAR E PRAZO DE PRESENTACIÓN

 

O prazo para presentar a solicitude é de 15 días hábiles, que comeza a contar dende o día seguinte ó retorno.

O lugar de presentación é a oficina de emprego correspondente ó domicilio de residencia

A Oficina de emprego en Tui atópase en :
R/ Alcalde Casal Aboy, 19
36700 Tui
Teléfono 986601332

 

  Concello de Tui (Praza do Concello, 1) 36700 TUI - Tfno.: 986.603625